Magazine Medical Illustration

“Tummy-Tuck” (Abdominalplasty). © Redbook Magazine